Publikacije

trista-godina-samoce-publikPrvo izdanje publikacije "Trista godina samoće" o Perastu na srpskom/crnogorskom jeziku štampano je 1997. godine. Publikacija sadrži materijal prikupljen tokom Ljetnje škole arhitekture " Ekspedicija Perast 97". Sponzor prvog izdanja bio je Fond za otvoreno drustvo, Beograd i CEP Centar za planiranje urbanog razvoja, Beograd. Drugo izdanje (izmijenjeno i dopunjeno) izdato je 2006. godine. Dio sredstava obezbijedila je Opština Kotor, a ostatak je pokriven sopstvenim sredstvima Expeditio.

durmitorska2Pubikacija sadrzi najuspjesnije radove sa arhitektonskog konkursa "NOVA DURMITORSKA KUĆA". Povod raspisivanja arhitektonskog konkursa je bila pojava bespravne i neadekvatne gradnje na području Durmitora koja je prijetila da trajno oblikovno i vizuelno devastira ovo područje od izuzetne vrijednosti (na listi UNESCO-a). Cilj projekta bilo je promovisanje principa tradicionalne i ekološke arhitekture Durmitora kao polažišta za buduću gradnju. Kao rezultat konkursa postavljena je izložba i štampana publikacija. Donator projekta: UNDP.

Srednjevjekovni izlozba screen 1Publikacija je radjena oslanjajuci se na knjigu prof. Pavla Mijovica i Mirka Kovacevica "Srednjevekovni gradovi i utvrdjenja u Crnoj Gori". Publikacija je formata 16x22cm, 80 strana, pun kolor.  Donator prvog izdanja na srpskom/crnogorskom jeziku: UNDP i Rockefeller Brothers Fund. Drugo izdanje publikacije objavljeno je 2009. godine i stampano je na engleskom jeziku. Donatori drugog izdanja: Ministarstvo kulture, sporta i medija RCG i Rockefeller Brothers Fund. 

godinjeU publikaciji "EXPEDITIO Godinje - arhitektonska radionica" predstavljeno je istraživanje radjeno u okviru radionice studenata arhitekture u selu Godinje na Skadarskom jezeru (maj 2004). Publikacija je dimenzija 22*16cm, pun kolor, 50 strana. Sredstva za publikovanje dobijena su na konkursu za izdavastvo Ministarstva kulture i medija Republike Crne Gore, a dopunjena su donacijom Rockefeller Brothers Fund-a. Publikacija je bila podjeljena besplatna. Svi štampani publikacije su podjeljeni.

evropska gradska povelja„Evropska gradska povelja“ bavi se razvojem i konceptom grada u Evropi, elementima gradskog života (lokalna demokratija, urbane politike, saradnja gradova, prava u gradovima), kao i principima na kojima treba da počivaju svi pojedinačni aspekti gradskog života, a to su: prevoz i kretanje, životna sredina i priroda u gradovima, oblikovanje vizuelnog izgleda grada, gradsko arhitektonsko nasljeđe, stambena gradnja, gradska bezbjednost i prevencija kriminala, ugrožene osobe i invalidi, sport i rekreacija, kultura, multikulturna integracija, zdravlje, učešće građana, gradska uprava i urbanističko planiranje, privredni razvoj u gradovima.

zelena knjigaU oblasti održive arhitekture Expeditio je objavio prevod publikacije „Zelena knjiga o energetskoj efikasnosti“ koja razmatra mjere za poboljšanje energetske efikasnosti, specifične mjere energetske politike, kao i akcije koje treba preduzimati na nivou Zajednice, nacionalnim, regionalnim i lokalnim nivoima radi sprovođenja i promovisanja najbolje prakse kroz nacionalne akcione planove, u različitim oblastima:

esdp„ESDP Evropska perspektiva održivog razvoja – ka uravnoteženom i održivom razvoju teritorije Evropske unije” prestavlja rezultat dogovora država članica Evropske unije i Komisije o zajedničkim ciljevima i konceptima budućeg razvoja teritorije Evropske unije. ESDP je pogodan politički okvir za sektorske i prostorne politike Zajednice i država članica, kao i za regionalne i lokalne vlasti, čiji je cilj postizanje uravnoteženog i održivog razvoja evropske teritorije, kao i važan dokument za podsticanje saradnje, uz poštovanje principa supsidijarnosti.

perast-vodicEXPEDITIO je objavio turistički VODIC KROZ PERAST na našem i engleskom jeziku. Na zanimljiv način i uz obilje kvalitetnih fotografija vodič predstavlja kulturno-istorijske znamenitosti Perasta i sadrži informacije o položaju i istoriji Perasta, značajnim građevinama u gradu (crkvama, palatama, tvrđavi, itd.), kao i tradicionalnim menifestacijama i mnogim drugim zanimljivostima.

vrata-1Publikacija “Vrata u tradicionalnoj arhitekturi Boke Kotorske i njihova restauracija” je nastala kao rezultat saradnje EXPEDITIO i Svenska byggnadsvårdsföreningen - Švedske asocijacije za brigu o nasljeđu, nakon zajednički organizovanih volonterskih radnih kampova restauracije u Perastu. Volonterski radni kampovi restauracije su jedan od mogućih vidova djelovanja nevladinih organizcija na polju zaštite kulturnog nasljeđa.

odrziva gradnjaPublikacija sadrži prevode 4 evropska dokumenta koji se bave ovom temom, a to su:
1. Bolje zgrade /Better Buildings/, objavila Evropska komisija, Generalni direktorat za energiju i transport, B-1049 Brisel
2. Energetske karakteristike zgrada, Direktiva 2002/91/EC Evropskog parlamenta i Savjeta o energetskim karakteristikama zgrada / Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings

LFA-1LFA – Priručnik za planiranje usmjereno na ciljeve – pristup putem logičkog okvira – priručnik razmatra LFA metodologiju i pristup koji pomažu u analiziranju, planiranju, prezentovanju, kao i rukovođenju projektom, odnosno programom. LFA PRISTUP podrazumijeva: analizu problema, analizu zainteresovanih grupa, analizu alternativa, formulisanje hijerarhijski postavljenih ciljeva i izbor odgovarajuće strategije realizacije projekta. Proizvod ovog analitičkog postupka je PROJEKTNA MATRICA, odnosno DOKUMENT u vidu jednostavne tabele koja: sumira sve ono što projekat namjerava da ostvari, način na koji to namjerava da uradi, navodi ključne pretpostavke neophodne za uspjeh projekta i način na koji će se planirani konkretni rezultati i ishodi pratiti i (pr)ocijeniti.

  • English (UK)

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

ted ed

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival