kulturne-potrebe-naslovnaExpeditio je u periodu septembar 2009. - mart 2010, sproveo istraživanje ma temu „Kulturne potrebe mladih u Boki Kotorskoj". Projekat je finansiralo Ministarstvo kulture, sporta i medija Crne Gore kroz program sufinansiranja projekata za mlade u 2009. godini, a u okviru realizacije Akcionog plana za mlade za 2009. Ovo istraživanje zamišljeno je kao dio šireg projekta pod nazivom Sostenuto koji Expeditio realizuje u saradnji sa partnerima iz Francuske, Italije, Slovenije i Španije, u okviru MED programa EU. Tema Sostenuto projekta je razmišljanje o kulturi kao o faktoru ekonomske i socijalne inovacije.

Osnovni cilj istraživanja bio je utvrđivanje potreba vezanih za kulturu mladih sa teritorije opština Kotor, Tivat i Herceg Novi. Expeditio je sproveo kvalitativno istraživanje, sa induktivnim pristupom, preko dvije istraživacke tehnike: pojedinačni (lice-u-lice) intervjui i fokus grupe. Ovaj tip istraživanja izabran je zbog njegove prednosti u odnosu na kvantitativno (preko ankete) istraživanje: zato što pruža detaljnije i sveobuhvatnije informacije;  od ispitanika/ca se mogu dobiti detaljniji odgovori; pruža bolje razumijevanje problematike i veću analitičnost, kreativnost i mogućnost razmišljanja o odgovorima. Samim tim, dobijeno je kvantitativno i kvalitativno veće bogatstvo podataka, sugestija, razmišljanja, stavova i predloga mladih koji se odnose na zadovoljavanje njihovih potreba I rješavanje problema vezanih za kulturu na teritoriji Boke Kotorske.

Istraživački uzorak obuhvatio je ciljne grupe:

 • Mladi iz Boke Kotorske
 • Lokalne samouprave na teritoriji Boke Kotorske, institucije i organizacije koje se bave mladima (škole, nevladine organizacije, udruženja, klubovi ...), institucije koje se bave kulturom i mediji.

Istraživanjem je obuhvaćeno ukupno 40 osoba. Urađeno je 20 posebnih (lice-u-lice) intervjua sa sljedećim pitanjima:

 • Kako mladi ljudi tumače kulturu?
 • Da li se mladima dopada ono što se sada dešava na polju kulture u Boki Kotorskoj?
 • Da li mladi ljudi osjećaju da su uključeni u kulturne događaje u svojoj sredini?
 • Kultura kao način zarade?
 • Da li je kultura dostupna svima?

Održano je 5 fokus grupa (sa po 5-10 učesnika/ca), na sljedeće teme:

1.       Kultura - elitizam ili stil života?
2.       Kultura kao način zarade i zapošljavanja
3.       Da li je kultura dostupna svima?
4.       Aktivno učešće mladih u kulturnim dešavanjima u Boki
5.       Mladi i kulturno naslijeđe

Podaci istraživanja obrađeni su i predstavjeni u izvještaju istraživanja, koji je javno prezentovan i ponuđen različitim zainteresovanim stranama:

 • Ministarstvu kulture, sporta i medija
 • Opštinama Kotor, Tivat i Herceg Novi
 • Ostalim opštinama u Crnoj Gori
 • Kulturnim akterima
 • Medijima
 • Drugim zainteresovanim stranama

Istraživanje može poslužiti kao pilot-projekat, koji se može dalje primjenjivati i modifikovati za potrebe ostalih opština u Crnoj Gori.

Kulturne potrebe mladih u Boki - istraživanje (pdf)


 

Sažetak istraživanja

Unaprijeđivanje kulture mladih

Kultura mladih prepoznata je u okviru sprovođenja omladinske politike u Crnoj Gori kao zasebna oblast koja ima svoje specifičnosti i razlikuje se od kulturnog konteksta šire zajednice. Analiza stanja u okviru Nacionalnog plana akcije za mlade (NPAM 2006-2011) ukazuje na činjenicu da su sadržaji prilagođeni mlađoj populaciji nedovoljno zastupljeni u kulturno-umjetničkoj ponudi Crne Gore, kao i na to da su mladi nedovoljno informisani i edukovani u oblasti kulture.  Uključenost mladih u kreiranje kulturnih sadržaja takođe je veoma niska, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou.NPAM navodi i da su problemi nedostatka specijalizovanih institucija koje se bave kulturom mladih i njihovog održivog finansiranja, veoma izraženi u Crnoj Gori, kao i problem nedostatka strukturisanih sadržaja za provođenje slobodnog vremena mladih. U vezi sa tim, uključenost mladih u volonterske aktivnosti je takođe veoma niska.

Neophodnost zadovoljavanja kulturnih potreba mladih na organizovan i koordinisan način prepoznata je kao prioritet i na opštinskom nivou. Lokalni plan akcije za mlade (LPAM), usvojen od strane Opštine Kotor u februaru 2010, prepoznaje potrebu obezbjeđivanja uslova i opremanja prostora za kulturne aktivnosti mladih ljudi, kao i potrebe unaprijeđivanja informisanja mladih o oblastima koje ih se tiču, i njihovu uključenost u kreiranje informativnih sadržaja kao prioritetne.Takođe, unaprijeđivanje uključivanja mladih sa hendikepom u kulturni život zajednice prepoznato je kao veoma bitno. Istraživanje pokazuje i da su kulturni sadržaji koji se nude u opštini Kotor, uglavnom prilagođeni mladima starijeg uzrasta.

Rezultati istraživanja na lokalnom nivou pokazuju i da je oblast kulture mladih često marginalizovana i neprepoznata od strane donosilaca odluka, ali i samih mladih i organizacija koje rade sa mladima: potrebe mladih nisu dovoljno definisane, koncept kulture mladih nije jasan, a broj kulturnih sadržaja ograničen.Mladi uglavnom kulturu povezuju sa elitizmom i elitama, i smatraju da je razvoj kulture odgovornost države ili lokalne samouprave. Spremnost mladih da učestvuju u kreiranju I sprovođenju kulturnih sadržaja takođe je veoma niska, ali je i pristup mladih kulturnim sadržajima često ograničen. Pojam kulture mladi razumiju na različite načine: od opštih vrijednosti kao što su vaspitanje, obrazovanje sloboda, kreativnost, smisao društva i izraz ličnog razvoja, pa sve do specifičnih aktivnosti kao što su odlazak u pozorište, izložbe, koncerte. Pod kulturom se podrazumijevaju i aktivnosti koje su dio svakodnevnog života, oblačenje, ponašanje na ulici, govor, briga o životnoj sredini i o čistoći svoga grada/sela, slušanje muzike sa prijateljima. Većina mladih takođe smatra da kultura nije adekvatno tretirana u kontekstu obrazovanja, posebno lokalna kultura. Smatra se da se kultura u školama ne obrađuje na način blizak i prijemčiv mladima.

Bitno je istaći da se osim u okviru sprovođenja omladinske politike na lokalnom i nacionalnom nivou, kultura mladih postaje prepoznata i u širem društvenom kontekstu. Nacionalni program razvoja kulture, usvojen 2011 od strane Ministarstva kulture, sporta i medija, u okviru poglavlja 7.3.  tretira temu kultura mladih i definiše je kao poseban segment kojem treba posvetiti više pažnje: ”Postojeće institucije kulture se ne bave na sistematičan način istraživanjem kulturnih potreba mladih, osmišljavanjem kulturnih sadržaja namijenjenih mladima i podizanjem svijesti mladih o značaju kulture. Takođe, ne postoji ustanovljen način na koji bi se blagovremeno prepoznavali mladi umjetnički talenti i usmjeravao njihov dalji razvoj, obrazovanje i profesionalni put”.

Dokument dalje ističe da je u cilju unaprijeđivanja aktivnog učestvovanja mladih u kulturnom životu Crne Gore, potrebno:“Promovisati kulturu u školama, kroz zajedničke projekte Ministarstva kulture i Ministarstva prosvjete i sporta; jačati partnerstvo škola i institucija kulture; lokalne kulturne sadržaje prilagoditi nacionalnim i međunarodnim trendovima; poboljšati kulturnu ponudu u svim gradovima; omogućiti mladima da sami osmišljavaju i realizuju kulturne sadržaje”. U dokumentu se takođe navodi i preporuka da se kultura mladih nađe u Lokalnim programima razvoja kulture: “Unapređivanje i razvoj kulture u opštinama biće predmet pojedinačnih programa razvoja kulture sa godišnjim akcionim planovima, koje će crnogorske opštine donositi u skladu sa Zakonom o kulturi. Opštinski programi razvoja kulture, prema ovom programu, treba da, kao jednu od mjera za obezbjeđivanje efikasnijeg sprovođenja programa, sadrže mjere koje stimulišu nezavisnu kulturnu scenu i kulturu mladih”.

Mjere za unaprijeđivanje kulture mladih

1) Unaprijediti svijest o značaju kulture mladih na lokalnom nivou, kroz:

o    Organizovanje okruglih stolova, tribina i diskusije svih relevantnih aktera na lokalnom nivou (institucija i mladih) na temu kultura mladih;

o   Unaprijeđivanje informisanja o kulturnim sadržajima na način prilagođen mladima (u školama preko razglasa, preko socijalnih mreža i korišćenjem savremenih tehnologija, organizovanjem događaji za mlade uz njihovo učešće i sl).

o    Unaprijeđivanje dostupnosti kulturnih sadržaja mladima (posebno iz prigradskih sredina), i definisati mjere za uključivanje mladih sa problemima sluha, govora, vida ili sa otežalim/onemogućenim kretanjem;

o    Animiranje mladih da se uključe u  kulturne manifestacije lokalnog karaktera (amaterska društva, bendove, folklorne ansamble i nevladine organizacije), i promovisanje pozitivnih primjera uključivanja mladih u tradicionalne kulturne manifestacije;

o    Podsticati volonterizam mladih u kulturi;

o    Podsticanje umrežavanja i saradnje te kvalitetnijeg informisanja između tri bokeljska grada (Kotor, Tivat i Herceg Novi)

2) Unaprijediti uslove za zadovoljavanje kulturnih potreba mladih, kroz:

o    Definisanje strategije za privlačenje mlađe publike unutar kulturnih institucija;

o    Kreiranje raznovrsne kulturne ponude prilagođene uzrastu i potrebama mlađe populacije;

o    Povećati broj kulturnih dešavanja prilagođenih uzrastu i interesovanjima mladih (naročito van ljetnje sezone);

o    Kreiranje mogućnosti mladima da sami stvaraju kulturne sadržaje(organizuju književne ili poetske večeri, pokrenu časopis, sami naprave scenarije i da sami budu autori predstava, i sl);

o   Promovisanje ideje o osnivanju mediateke za mlade (mjesta, gde bi se nudili mediji bliski mladima - beletristika, CD-i, muzika, časopisi);

o   Obezbijediti bolju povezanost kulturnih institucija sa mladima (preko organizovanih programa i popusta za škole, i sl).

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Gradimo održivo!

gradimo odrzivo

ZELENA KNJIGA

Priručnik za sprovođenje energetskih pregleda zgrada

PRIRUCNIK

ODR SKOLA

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

EXP publikacije1

ted ed

KOTOR YOUTUBE

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Izdvajamo projekte u oblasti održive gradnje

Portal: zelenagradnja.me
Portal zelenagradnja.me namijenjen je arhitektima, srodnim inženjerskim strukama i svima vama koji se zalažete za održivi prostorni razvoj. Portal će vam pomoći da unaprijedite svoja znanja o "zelenoj" gradnji uz sveobuhvatne informacije i savjete za kreiranje ekološki odgovornih arhitektonskih rješenja.

zelenagradnja.me baner2

ENEA - Energy Efficiency Living Lab
Suočavanje sa izazovima nedovoljne energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva kroz podsticanje razmjene znanja među akterima iz Italije, Albanije i Crne Gore.

enea

PREFAB Ø ENERGY
Razmjena znanja radi unapređenja proizvoda i usluga u oblasti energetski efikasne prefabrikovane gradnje

poster resize

Benefit Living
GRADIMO savremene, energetski efikasne i ekonomski isplative kuće u Crnoj Gori

brosura benefit naslovna

Dani energije u Crnoj Gori
Sprovođenje kampanje "The Sustainable Energy Europe" u Crnoj Gori

drMILAPUCAR

Gradimo ekološki - gradimo sa prirodom
Kampanja sa ciljem upoznavanja šire i stručne javnosti sa različitim vidovima ekološkog graditeljstva

poster odrziva

Seminar: Održiva gradnja u Crnoj Gori, Cetinje

00 cetinje Daniel Fügenschuh

Upravljanje prostorom - promocija EU strandarda

promocija eu standarda

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347