Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
kotor
Kotor, foto: S.Kordić
Područje Opštine Kotor je osobeno po bogatom kulturnom nasljeđu. Projekat „Baza spomenika kulture Kotora – internet prezentacija“ ima za cilj da se putem interneta, kao savremenog medija, detaljno prezentuje spomeničko nasljeđe Kotora. U prvoj fazi predviđeno je postavljanje dvojezičnog sajta www.bokabay.info
 


Ovim putem će informacije o kulturnim potencijalima Kotora biti distribuirane do najšireg kruga ljudi na jednostavan i atraktivan način. Kulturno nasljeđe Kotora i Boke Kotorske je u svim studijama i strategijama prepoznato kao ogroman potencijal za razvoj. Samo u Opštini Kotor, registrovano je oko 135 spomenika kulture.

Jedan od problema u valorizaciji spomeničkog potencijala jeste neadekvatno prezentovanje postojećih podataka. Najveći broj podataka o spomenicima kulture ne može se naći u elektronskom obliku što predstavlja veliki problem i u korišćenju, i u prezentovanju.

Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture još uvijek nema veb prezentaciju, a prezentacija Republičkog zavoda je na elementarnom nivou.

Prezentovanjem spomeničkog blaga putem veb sajta, podaci bi najširoj javnosti bili lako dostupni i atraktivno predstavljeni. Takođe, turistička ponuda Kotora bi dobila još jedan važan segement u svojoj ponudi. Osim toga, jednom digitalizovani podaci, biće odlična osnova za unapređenje sistema vođenja evidencija i uopšte monitoringa stanja spomenika kulture.

Ovaj projekat bi svojom realizacijom riješio sljedeće probleme:
• Nepostojanje podataka o zaštićenim spomenicim kulture na teritoriji Opštine Kotor u elektronskom obliku
• Neadekvatna veb prezentacija spomenika kulture sa teritorije Opštine Kotor (ako se izuzmu kratke turističke informacije o najznačajnijim spomenicima)
• Nepostojanje osnovnih podataka o spomenicima na stranim jezicima
• Slaba dostupnost podataka o spomenicima kulture u široj javnosti
• Nepostojanje interaktivne veb mape spomenika kulture Opštine Kotor na vebu
• Nepostojanja kvalitetnih opisnih fotografija svih spomenika kulture na teritoriji Opštine Kotor

CILJ PROJEKTA je afirmacija kulturnih potencijala i kulturne posebnosti Opštine Kotor, putem kreiranja dvojezične internet prezentacije spomenika kulture na teritoriji Opštine.

a. Kreiranje elektronske - internet baze podataka o spomenicima kulture na teritoriji Opštine Kotor
b. Promocija i prezentacija spomeničkog blaga Opštine Kotor

Podrsku za realizaciju projekat, uz izrazenu spremnost za saradnju, dobili smo od: - Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture - Kotor - Turističke organizacije Kotora

PREDVIDJENE AKTIVNOSTI

1. Prikupljanje podataka o zaštićenim spomenicima kulture na teritoriji Opštine Kotor.
U sklopu ove aktivnosti predviđeno je obezbjeđivanje tačnog spiska registrovanih spomenika kulture, evidentiranje podataka o spomenicima, kao i evidentiranje nedostajućih informacija. Pomoć Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u ovoj fazi je veoma značajna. (pogledati podršku)

2. Obrada i unos podataka o spomenicima – digitalizovanje.
Ova aktivnost se odnosi na prekucavanje tekstova o spomenicima, skeniranje fotografija i crteža, lekturu teksta, izradu elektronskih kartona sa podacima o spomenicima i sl. ...

3. Fotografisanje spomenika kulture na teritoriji Opštine Kotor.
Jedan broj spomenika kulture je dosta fotografisan i popularizovan. Međutim, od 135 spomenika, veliki broj nema ažuriranu foto-dokumentaciju. Stoga je potrebno pripremiti ažuriranu foto-dokumentaciju na terenu.

4. Prevod tekstova na engleski jezik.
Prevodi se tekst za postavljanje dvojezične prezentacije.

5. Dizajn internet prezenatacije.
Ova aktivnost se odnosi samo na proces dizajniranja i kreirnja vizuelnog identiteta prezentacije. Naš cilj je da se uradi elegantna, ozbiljna, vizuelno kvalitetna prezentacija koja će biti na visokom nivou svake zvanične prezentacije.

6. Izrada internet prezenatacije.
Ova prezentacija će biti urađena najsavremenijim programerskim dostignućima koje donosi tzv. Internet 2.0 generacije - Content Management System and Web Application Framework (CMS). Ovaj način izrade veb prezentacije omogućava maksimalnu fleksibilnost upravljanja sadržajem što znači da se svaka izmjena, ažuriranje i unos novih podataka obavlja brzo i jednostavno.

7. Izrada elekronske mape spomenika kulture u Kotoru.
Za potrebe ove prezentacije neophodno je da se prikaže prostorni razmještaj spemenika – mapa. Planiramo da mapa bude interaktivna što će omogućiti lak pregled spomenika i sagledavanje lokacije gdje se svaki od njih nalazi. Ovo znači da će jednim klikom na spomenik koji se nalazi na interaktivnoj mapi, korisnik/ca moći da dobije karton tog spomenika sa detaljnim objašnjenjima.

8. Zakup domena i postavljanje internet prezenatacije na server.
Predviđen je zakup domena www.spomenici-kotor.info . Kompletan sadržaj prezentacije biće postavljen na server koji ispunjava potrebne sigurnosne zahtjeve.

9. Promocija i reklamiranje internet prezenatacije.
Jedna od najvažnijih aktivnosti u projektu je promovisanje veb prezentacije. Da bi neka veb prezentacija bila uspješna, potrebno je da bude posjećena.

10. Umrežavanje sa sličnim internet prezenatacijama.
U cilju promovisanja veb sajta, a time i samog kulturnog nasljeđa Opštine Kotor, predviđeno je da se ova prezentacija ponudi Opštini Kotor i TO Kotor kao sastavni dio njihovih prezentacija. Na sajtu bi se našao logo Opštine Kotor, TO Kotor i Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Na taj način bi se potpunile postojeće prezentacije, a ova bi dobila mogućnost da je znatno veći broj posjetilaca/ki vidi.

11. Analiza mogućnosti za dalji razvoj i unapređenje prezentacije.
Ova aktivnost ima za cilj da se analizom čitavog procesa izvuku zaključci koji bi omogućili da ova prezentacija postane model koji bi mogao da se ponudi i drugim opštinama u Crnoj Gori ili Ministarstvu kulture i medija da bi se izradile prezentacije ostalih spomenika kulture u Crnoj Gori.

Za ovaj projekat, EXPEDITIO je na KONKURSU za raspodjelu sredstava budžeta namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u Opštini Kotor za 2008. godinu, dobio sredstva u iznosu 3.275 eu.

 
FaLang translation system by Faboba