clim cityU okviru projekta ClimCity započela je realizacija radionica na temu gradova i klimatskih promjena kao dio projektne aktivnosti "Školska bašta – integralna učionica“. Fokus je na ulogu održivih škola kao edukativnog ambijenata u kojima stasavaju mlade generacije. Usljed uslova nastalih pandemijom Korona virusa, radionice su počele da se realizuju u dvije do tri predviđene škole – OŠ Maksim Gorki i OŠ Dragiša Ivanović. Od oktobra 2021. godine će biti uključena i treća škola.

Pored nosioca projekta NVO Expeditio iz Kotora, partneri u dijelu implemetacije seta aktivnosti iz programa "Školska bašta – integralna učionica“ je i Eco Logic iz Podgorice.

U okviru dosadašnjih aktivnosti projekta u školama pokrenut je proces odabira škola na osnovu njihovih mogućnosti  da učestvuju u projektu, ali i infrastrukturnim potencijalima na kojima se projekat može realizovati. U tom pravcu obavljeni su sastanci sa upravama škola, nastavnim osobljem i započete su uvodne radionice.

Radionice se rade sa trećim, četvrtim i petim razredom kroz kreiranje zelenih sekcija koje će sistematično proći tematske radionice na temu ekologije, zaštite životne sredine, održivog razvoja, ali i korištenja znanja i alata iz oblasti urbane poljoprivrede, zelenog urbanizma i urbanog planiranja u pravcu smanjenja negativnih efekata klimatskih promjena.

Do sada su odrađene tri radionice sa djecom koja se prvi put susreću sa konceptom,  i dvije sa djecom čija je škola imala prilike da sudjeluje u programu Školska bašta (dvije radionice). U radionicama je, zbog epidemioloških uslova učestvovao manji broj djece – po dvije grupe od po 17 učenika.

Radionice:

  • Školska bašta i klimatske promjene (Maksim Gorki) / Teme i metode: Školska bašta kao mikroklimatska tačka – Šta je bašta i kako u susret klimatskim promjenama; Bašta kao prostor u kojem učimo o prirodi; Aktivna igra.
  • Četiri eko odgovora (Maksim Gorki i Dragiša Ivanović) / Teme i metode: Upoznavanje sa problemima i potencijalnim alatima koji dovode do rješenja (pošumljavanje, planiranje prostora, tretmani otpada, resursi i energije); Aktivna igra; Posteri sa rješenjima
  • Priroda i grad (Maksim Gorki) / Teme i metode: Zelene površine u gradovima i važni elementi ekosistema u urbanim sredinama;
  • Samoodrživost - povezanost sa prirodomi upravljanje ljudskim potrebama (Maksim Gorki) / Teme i metode: Principi ravnoteže (uzimanje i davanje); Čovjekov uticaj na prirodu i uticaj prirode na čovjeka; odnos Grad – Priroda; Aktivna igra;
  • Klimatske promjene – Od ledenog doba do danas (Dragiša Ivanović) / Teme/Metode: Sticanje uvida u razliku između vremenskih prilika i klime i klimatskih promjena. Promejne klime na planeti i faktori promjene; Sticanje uvida u antropogene faktore klimatskih promjena; Globalno otopljavanje; Korišten kratki dokumentarni film; Korišteni inserti iz crtanog filma Ice Age u kojem se prate iskustvca junaka sa ledenim dobom i tadašnjim otopljavanjem; Kviz.

climcity1climcity2

climvoty3

Iako prioritetno koncipirane kao radionice iz oblasti zelenog obrazovanja, aktivnosti koje se realizuju sa učenicima su intersekcionog karaktera i u skladu sa savremenim kurikulumom nastave i principima individualizacije u nastavi, u radionice su integrisane i razne pedagoške i didaktičke metode koje doprinose kvalittnijem procesu sticanja novih znanja. Stoga, danas možemo reći da ove radionice čini integralnim to što su zelene tematske cjeline dopunjenjene raznim aktivnostima od NLP-a, preko aktivnih igara koje se tiču socijalinih vještina do aktivnosti koje se bave motoričkim i psiho-fizičkim razvojem kod djece.

 -------------------------- 

co funded by EU

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival