DAN School4CityU toku je realizacija praktičnih aktivnosti kotorskih gimnazijalaca/ki u okviru projekta "Škola i grad". Uz pomoć udruženja Meštar i furešta i nastavnice Koviljke Backović, gimnazijalci/ke rade na intervencijama koje će unaprijediti njihovo školsko dvorište.

Više o aktivnostima u Gimnaziji Kotor pročitajte u članku objavljenom u dnevnom listu DAN 17.2.2017.

--------------------------------

KO­TOR - Oda­bra­na gru­pa uče­ni­ka svih dru­gih raz­re­da ko­tor­ske gim­na­zi­je su sli­ka­njem mu­ra­la na fa­sa­di Škol­skog cen­tra vi­zu­el­no ma­te­ri­ja­li­zo­va­li po­če­tak re­a­li­ci­je pro­jek­ta „Ško­la i Grad“, ko­ji su osmi­sli­le čla­ni­ce NVO „Expe­di­tio“ iz Ko­to­ra. 
-Pla­ni­ra­nje smo po­če­li od ok­to­bra, a sa ra­dom smo po­če­li kra­jem ja­nu­a­ra. Sve smo sa­mi osmi­sli­li, uz po­dr­šku pr­of. Ko­vilj­ke Bac­ko­vić, ko­ja ko­or­di­ni­ra pro­jek­tom u ime gim­na­zi­je. Osli­ka­će­mo je­dan dio ško­le, a že­lja nam je da u na­red­nom pe­ri­o­du mu­ra­li­ma ukra­si­mo i dru­gi zid, dok na ze­le­noj po­vr­ši­ni pla­ni­ra­mo da po­sta­vi­mo sto­lo­ve i klu­pe, gdje bi­smo bo­ra­vi­li to­kom li­je­pih da­na - ka­že Tea Gr­gu­ro­vić, uče­ni­ca II-2 odje­lje­nja ko­to­r­ske gim­na­zi­je. 
Ovo je po­če­tak re­a­li­za­ci­je du­go pri­pre­ma­nog pro­jek­ta, u ko­ji su uklju­če­ni, po­red NVO„Expe­di­tio“ i Za­vo­da za škol­stvo Cr­ne Go­re, nje­mač­ki part­ne­ri oda­kle do­la­ze fi­nan­si­je i nji­ho­va or­ga­ni­za­ci­ja ko­ja se ba­vi slič­nim pi­ta­nji­ma u Nje­mač­koj.
-U pro­je­kat ko­ji su osmi­sli­le Bi­lja­na Gli­go­rić i Ta­tja­na Ra­jić, ar­hi­tek­te NVO Expe­di­tio“, uklju­če­no je šest osnov­nih i sred­njih ško­la i vr­ti­ća u Cr­noj Go­ri. Oni će za­jed­no sa part­ne­ri­ma iz Nje­mač­ke re­a­li­zo­va­ti slič­ne pro­jek­te, a mi smo pr­va od ško­la ko­ja je kre­nu­la u re­a­li­za­ci­ju - ka­za­la je pro­fi­so­ri­ca Ko­vilj­ka Bac­ko­vić i do­da­la da je u pla­nu ure­đe­nje jed­nog kut­ka sa ze­le­ni­lom i pro­sto­rom za sje­de­nje, ima ide­ja o sad­nji dr­ve­ća, a pri­ča se i o po­sta­vlja­nju auto­bu­skog sta­ja­li­šta za uče­ni­ke, što će bi­ti de­fi­ni­sa­no to­kom ove i na­red­ne go­di­ne. 
M.D.P.

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Gradimo održivo!

gradimo odrzivo

ZELENA KNJIGA

Priručnik za sprovođenje energetskih pregleda zgrada

PRIRUCNIK

ODR SKOLA

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

EXP publikacije1

ted ed

KOTOR YOUTUBE

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Izdvajamo projekte u oblasti održive gradnje

Portal: zelenagradnja.me
Portal zelenagradnja.me namijenjen je arhitektima, srodnim inženjerskim strukama i svima vama koji se zalažete za održivi prostorni razvoj. Portal će vam pomoći da unaprijedite svoja znanja o "zelenoj" gradnji uz sveobuhvatne informacije i savjete za kreiranje ekološki odgovornih arhitektonskih rješenja.

zelenagradnja.me baner2

ENEA - Energy Efficiency Living Lab
Suočavanje sa izazovima nedovoljne energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva kroz podsticanje razmjene znanja među akterima iz Italije, Albanije i Crne Gore.

enea

PREFAB Ø ENERGY
Razmjena znanja radi unapređenja proizvoda i usluga u oblasti energetski efikasne prefabrikovane gradnje

poster resize

Benefit Living
GRADIMO savremene, energetski efikasne i ekonomski isplative kuće u Crnoj Gori

brosura benefit naslovna

Dani energije u Crnoj Gori
Sprovođenje kampanje "The Sustainable Energy Europe" u Crnoj Gori

drMILAPUCAR

Gradimo ekološki - gradimo sa prirodom
Kampanja sa ciljem upoznavanja šire i stručne javnosti sa različitim vidovima ekološkog graditeljstva

poster odrziva

Seminar: Održiva gradnja u Crnoj Gori, Cetinje

00 cetinje Daniel Fügenschuh

Upravljanje prostorom - promocija EU strandarda

promocija eu standarda

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347