DAN School4CityU toku je realizacija praktičnih aktivnosti kotorskih gimnazijalaca/ki u okviru projekta "Škola i grad". Uz pomoć udruženja Meštar i furešta i nastavnice Koviljke Backović, gimnazijalci/ke rade na intervencijama koje će unaprijediti njihovo školsko dvorište.

Više o aktivnostima u Gimnaziji Kotor pročitajte u članku objavljenom u dnevnom listu DAN 17.2.2017.

--------------------------------

KO­TOR - Oda­bra­na gru­pa uče­ni­ka svih dru­gih raz­re­da ko­tor­ske gim­na­zi­je su sli­ka­njem mu­ra­la na fa­sa­di Škol­skog cen­tra vi­zu­el­no ma­te­ri­ja­li­zo­va­li po­če­tak re­a­li­ci­je pro­jek­ta „Ško­la i Grad“, ko­ji su osmi­sli­le čla­ni­ce NVO „Expe­di­tio“ iz Ko­to­ra. 
-Pla­ni­ra­nje smo po­če­li od ok­to­bra, a sa ra­dom smo po­če­li kra­jem ja­nu­a­ra. Sve smo sa­mi osmi­sli­li, uz po­dr­šku pr­of. Ko­vilj­ke Bac­ko­vić, ko­ja ko­or­di­ni­ra pro­jek­tom u ime gim­na­zi­je. Osli­ka­će­mo je­dan dio ško­le, a že­lja nam je da u na­red­nom pe­ri­o­du mu­ra­li­ma ukra­si­mo i dru­gi zid, dok na ze­le­noj po­vr­ši­ni pla­ni­ra­mo da po­sta­vi­mo sto­lo­ve i klu­pe, gdje bi­smo bo­ra­vi­li to­kom li­je­pih da­na - ka­že Tea Gr­gu­ro­vić, uče­ni­ca II-2 odje­lje­nja ko­to­r­ske gim­na­zi­je. 
Ovo je po­če­tak re­a­li­za­ci­je du­go pri­pre­ma­nog pro­jek­ta, u ko­ji su uklju­če­ni, po­red NVO„Expe­di­tio“ i Za­vo­da za škol­stvo Cr­ne Go­re, nje­mač­ki part­ne­ri oda­kle do­la­ze fi­nan­si­je i nji­ho­va or­ga­ni­za­ci­ja ko­ja se ba­vi slič­nim pi­ta­nji­ma u Nje­mač­koj.
-U pro­je­kat ko­ji su osmi­sli­le Bi­lja­na Gli­go­rić i Ta­tja­na Ra­jić, ar­hi­tek­te NVO Expe­di­tio“, uklju­če­no je šest osnov­nih i sred­njih ško­la i vr­ti­ća u Cr­noj Go­ri. Oni će za­jed­no sa part­ne­ri­ma iz Nje­mač­ke re­a­li­zo­va­ti slič­ne pro­jek­te, a mi smo pr­va od ško­la ko­ja je kre­nu­la u re­a­li­za­ci­ju - ka­za­la je pro­fi­so­ri­ca Ko­vilj­ka Bac­ko­vić i do­da­la da je u pla­nu ure­đe­nje jed­nog kut­ka sa ze­le­ni­lom i pro­sto­rom za sje­de­nje, ima ide­ja o sad­nji dr­ve­ća, a pri­ča se i o po­sta­vlja­nju auto­bu­skog sta­ja­li­šta za uče­ni­ke, što će bi­ti de­fi­ni­sa­no to­kom ove i na­red­ne go­di­ne. 
M.D.P.

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

ted ed

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival