DAN School4CityPractical activities within the project School4City are currently taking place in Kotor High School. Assisted by representatives of NGO Meštar i furešta and their teacher Koviljka Backović the students are working on interventions intended to enhance their schoolyard.

More about the activities in Kotor High School can be found in an article published in the daily newspaper DAN on 17 February 2017.

--------------------------------

KO­TOR - Oda­bra­na gru­pa uče­ni­ka svih dru­gih raz­re­da ko­tor­ske gim­na­zi­je su sli­ka­njem mu­ra­la na fa­sa­di Škol­skog cen­tra vi­zu­el­no ma­te­ri­ja­li­zo­va­li po­če­tak re­a­li­ci­je pro­jek­ta „Ško­la i Grad“, ko­ji su osmi­sli­le čla­ni­ce NVO „Expe­di­tio“ iz Ko­to­ra. 
-Pla­ni­ra­nje smo po­če­li od ok­to­bra, a sa ra­dom smo po­če­li kra­jem ja­nu­a­ra. Sve smo sa­mi osmi­sli­li, uz po­dr­šku pr­of. Ko­vilj­ke Bac­ko­vić, ko­ja ko­or­di­ni­ra pro­jek­tom u ime gim­na­zi­je. Osli­ka­će­mo je­dan dio ško­le, a že­lja nam je da u na­red­nom pe­ri­o­du mu­ra­li­ma ukra­si­mo i dru­gi zid, dok na ze­le­noj po­vr­ši­ni pla­ni­ra­mo da po­sta­vi­mo sto­lo­ve i klu­pe, gdje bi­smo bo­ra­vi­li to­kom li­je­pih da­na - ka­že Tea Gr­gu­ro­vić, uče­ni­ca II-2 odje­lje­nja ko­to­r­ske gim­na­zi­je. 
Ovo je po­če­tak re­a­li­za­ci­je du­go pri­pre­ma­nog pro­jek­ta, u ko­ji su uklju­če­ni, po­red NVO„Expe­di­tio“ i Za­vo­da za škol­stvo Cr­ne Go­re, nje­mač­ki part­ne­ri oda­kle do­la­ze fi­nan­si­je i nji­ho­va or­ga­ni­za­ci­ja ko­ja se ba­vi slič­nim pi­ta­nji­ma u Nje­mač­koj.
-U pro­je­kat ko­ji su osmi­sli­le Bi­lja­na Gli­go­rić i Ta­tja­na Ra­jić, ar­hi­tek­te NVO Expe­di­tio“, uklju­če­no je šest osnov­nih i sred­njih ško­la i vr­ti­ća u Cr­noj Go­ri. Oni će za­jed­no sa part­ne­ri­ma iz Nje­mač­ke re­a­li­zo­va­ti slič­ne pro­jek­te, a mi smo pr­va od ško­la ko­ja je kre­nu­la u re­a­li­za­ci­ju - ka­za­la je pro­fi­so­ri­ca Ko­vilj­ka Bac­ko­vić i do­da­la da je u pla­nu ure­đe­nje jed­nog kut­ka sa ze­le­ni­lom i pro­sto­rom za sje­de­nje, ima ide­ja o sad­nji dr­ve­ća, a pri­ča se i o po­sta­vlja­nju auto­bu­skog sta­ja­li­šta za uče­ni­ke, što će bi­ti de­fi­ni­sa­no to­kom ove i na­red­ne go­di­ne. 
M.D.P.

EXPEDITIO is a non-governmental organization whose mission is to encourage sustainable spatial development in Montenegro and SEE region through activity in the fields of sustainable architecture, cultural heritage, urban planning and through projects that encourage overall development of the civil society. Expeditio was established in 1997.

Gradimo održivo!

gradimo odrzivo

ZELENA KNJIGA

Priručnik za sprovođenje energetskih pregleda zgrada

PRIRUCNIK

ODR SKOLA

Publications

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Here you can see Expeditio references.

EXP publikacije1

ted ed

KOTOR YOUTUBE

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

Follow us

facebook twitter

Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.
Margaret Mead, anthropologist

Izdvajamo projekte u oblasti održive gradnje

Portal: zelenagradnja.me
Portal zelenagradnja.me namijenjen je arhitektima, srodnim inženjerskim strukama i svima vama koji se zalažete za održivi prostorni razvoj. Portal će vam pomoći da unaprijedite svoja znanja o "zelenoj" gradnji uz sveobuhvatne informacije i savjete za kreiranje ekološki odgovornih arhitektonskih rješenja.

zelenagradnja.me baner2

ENEA - Energy Efficiency Living Lab
Suočavanje sa izazovima nedovoljne energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva kroz podsticanje razmjene znanja među akterima iz Italije, Albanije i Crne Gore.

enea

PREFAB Ø ENERGY
Razmjena znanja radi unapređenja proizvoda i usluga u oblasti energetski efikasne prefabrikovane gradnje

poster resize

Benefit Living
GRADIMO savremene, energetski efikasne i ekonomski isplative kuće u Crnoj Gori

brosura benefit naslovna

Dani energije u Crnoj Gori
Sprovođenje kampanje "The Sustainable Energy Europe" u Crnoj Gori

drMILAPUCAR

Gradimo ekološki - gradimo sa prirodom
Kampanja sa ciljem upoznavanja šire i stručne javnosti sa različitim vidovima ekološkog graditeljstva

poster odrziva

Seminar: Održiva gradnja u Crnoj Gori, Cetinje

00 cetinje Daniel Fügenschuh

Upravljanje prostorom - promocija EU strandarda

promocija eu standarda

Expeditio results

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347