ppejakovicU tekstu "Pozorište je kao društvena terapija" reditelj Petar Pejaković, između ostalog, govori o pripremi predstave Pozorište o Kotoru. Tekst su objavile dnevne novine DAN u aprilu 2016. U nastavku ga možete u cjelosti pročitati.

Re­ži­ser ko­ji je u Cr­noj Go­ri, ali i re­gi­o­nu pre­po­znat kao autor ono­ga što ni­je glav­ni in­sti­tu­ci­o­nal­ni te­a­tar­ski tok, ko­ji se ne li­bi ra­da s dje­com i ama­te­ri­ma, jed­na­ko kao sa pro­fe­si­o­nal­ci­ma, je­ste Pe­tar Pe­ja­ko­vić. Ono, po če­mu je ta­ko­đe pre­po­zna­tljiv je­ste da sve ono što ra­di u po­zo­ri­štu je­ste du­bo­ko an­ga­žo­va­no i emo­ci­o­nal­no, da se za­i­sta do­ti­če sva­kog od nas uko­li­ko že­li­mo bi­ti is­kre­ni pre­ma se­bi i ono­me što nas okru­žu­je, i ako že­li­mo stva­ri na­zva­ti pra­vim ime­nom. Za­to, na­kon niz ra­di­o­ni­ca i ško­li­ca glu­me za dje­cu, Pe­ja­ko­vić tre­nut­no vri­jed­no ra­di sa od­ra­sli­ma ko­ji ne­ma­ju is­ku­stvo ra­da sa pro­fe­si­o­nal­nim re­ži­se­rom.
- Da­nas i sju­tra odr­ža­ću dvo­dnev­nu Ško­lu glu­me za od­ra­sle u Pod­go­ri­ci u pro­sto­ri­ja­ma Dram­skog stu­di­ja „Pra­zan pro­stor” u Sta­roj va­ro­ši. Ško­la je za­mi­šlje­na kao, za sa­da, jed­no­krat­na dvo­dnev­na dram­ska ra­di­o­ni­ca na­mi­je­nje­na od­ra­sli­ma. Ide­ju su pod­sta­kli ro­di­te­lji dje­ce i mla­dih ko­ji po­ha­đa­ju dram­ski stu­dio i ško­lu glu­me u Pod­go­ri­ci. Vi­še go­di­na po­ka­zu­ju in­te­re­so­va­nje da se or­ga­ni­zu­ju ra­di­o­ni­ce i za njih, a ne sam za nji­ho­vu dje­cu. Pro­gram na­šeg stu­di­ja je po­sta­vljen ta­ko da se ba­zi­ra na raz­vo­ju lič­no­sti, in­tro­spek­ci­ji i igri, a ne na obu­ci za glum­ce. Glu­ma je ov­dje vi­še sred­stvo, ne­go cilj, ta­ko da pret­po­sta­vljam da je to ono što je od­ra­sli­ma bi­lo iza­zov­no. Na­da­mo se da će ove ra­di­o­ni­ce po­sta­ti tra­di­ci­o­nal­ne i da će do­pri­ni­je­ti ono­me što je na­ma po­seb­no va­žno, a to je ču­va­nje dje­te­ta i nje­go­vih spe­ci­fič­nih vri­jed­no­sti u sva­kom od­ra­slom kao i po­lo­ža­ja dje­ce u sa­vre­me­nom dru­štvu.
● Tre­nut­no ra­di­te sa od­ra­sli­ma i pro­je­kat u Ko­to­ru. Po če­mu su ove dvi­je ra­di­o­ni­ce slič­ne i raz­li­či­te? Što im je ko­nač­ni cilj? 
- „Po­zo­ri­šte o Ko­to­ru” je dio me­đu­na­rod­nog pro­jek­ta ko­ji re­a­li­zu­je Ex­pe­di­tio i ko­ji je za­mi­šljen kao du­ži niz po­zo­ri­šnih ra­di­o­ni­ca sa gra­đa­ni­ma ko­ji bi tre­ba­lo da re­zul­ti­ra po­zo­ri­šnom pred­sta­vom. Gra­đa­ni Ko­to­ra, svi oni ko­ji su htje­li sa „da­sa­ka ko­je ži­vot zna­če” da pro­go­vo­re o svo­jem gra­du, sa­mi su se pri­ja­vlji­va­li na jav­ni po­ziv. Po­če­li smo sa ra­di­o­ni­ca­ma u de­cem­bru i do­sad ih je bi­lo dva­de­se­tak, a kroz pro­ces je pro­šlo oko 50 lju­di raz­li­či­tog uz­ra­sta i pro­fi­la. Uče­sni­ci sa­mi pred­la­žu sce­ne ko­je su ve­za­ne za Ko­tor i ko­je su dio nji­ho­vog is­ku­stva, ta­ko da je to svo­je­vr­stan do­ku­men­tar­ni pro­ces ko­ji tre­ba da osvi­je­tli na je­dan li­čan i te­a­tra­lan na­čin tre­nu­tak u ko­jem ži­vi­mo i na ko­ji do­ži­vlja­va­mo vla­sti­ti grad. Plan je da se pre­mi­je­ra po­zo­ri­šne pred­sta­ve odr­ži po­čet­kom ju­na. Uvje­ren sam da po­zo­ri­šte ima sna­ge da osvi­je­tli od­re­đe­ne dru­štve­ne i lič­ne fe­no­me­ne, te da po­kre­ne i do­pri­ne­se pro­mje­na­ma, ka­ko so­ci­jal­nim, ta­ko i lič­nim. Na od­re­đen na­čin, po­zo­ri­šte je ov­dje vr­sta dru­štve­ne te­ra­pi­je.
● Uve­li­ko pri­pre­ma­te i pro­gra­me ovo­go­di­šnjeg Ko­tor­skog fe­sti­va­la po­zo­ri­šta za dje­cu. Da li ste već se­lek­to­va­li ne­ke pred­sta­ve? Ho­će li bi­ti ne­kih no­vi­te­ta u od­no­su na pret­hod­na iz­da­nja? Da li će­te i ove go­di­ne osta­ti pod okri­ljem Ko­to­rAr­ta i ho­će­te li us­pje­ti da za­o­kru­ži­te fi­nan­sij­sku kon­struk­ci­ju?
- Se­lek­ci­ja 24. Ko­tor­skog fe­sti­val po­zo­ri­šta za dje­cu bi­će go­to­va za 15 da­na. Fe­sti­val je dio Ko­to­rAr­ta i pri­pre­me se od­vi­ja­ju ve­o­ma do­bro. Od 1. do 12. ju­la će u Ko­to­ru bi­ti pri­ka­za­no 15 po­zo­ri­šnih pred­sta­va. Ima­će­mo pr­vi put pred­sta­ve iz Ko­re­je i Tur­ske, kao i mno­gih evrop­skih ze­ma­lja. Na Fe­sti­va­lu će pre­mi­jer­no bi­ti iz­ve­de­na pro­fe­si­o­nal­na pred­sta­va u ko­pro­duk­ci­ji Ko­tor­skog fe­sti­val po­zo­ri­šta za dje­cu i Grad­skog po­zo­ri­šta iz Pod­go­ri­ce. U pi­ta­nju je pred­sta­va „Ka­vez”, dram­ski tekst ko­ji je po­bi­je­dio na dru­gom Kon­kur­su za naj­bo­lji cr­no­gor­ski dram­ski tekst na­mi­je­njen dje­ci i mla­di­ma. Autor je mla­da re­di­telj­ka Mir­ja­na Me­do­je­vić ko­ja će i re­ži­ra­ti pred­sta­vu. U pri­pre­mi je i iz­da­nje ilu­stro­va­ne knji­ge „Ka­ko ra­stu ve­li­ki lju­di” na­sta­le kao tekst isto­i­me­ne pred­sta­ve ko­ja se ba­vi Nje­go­še­vim dje­tinj­stvom. Knji­gu je na­sta­la za­pi­si­va­njem to­kom pro­ba za pred­sta­vu, pa smo glum­ci Sla­vi­ša Gru­bi­ša, Mi­šo Ob­ra­do­vić i ja ko­a­u­to­ri. Ilu­stra­ci­je ra­di Đor­đi­je Ka­le­zić, a knji­gu oče­ku­je­mo u ma­ju. To je na­sta­vak na­še iz­da­vač­ke dje­lat­no­sti, bi­će još iz­ne­na­đe­nja, ali o to­me dru­gi put.Ž.JANjUŠEVIĆ

Pra­va pred­sta­va

● Mo­že­mo li usko­ro oče­ki­va­ti da vi­di­mo i ne­ki ko­mad gdje će­te se Vi pot­pi­sa­ti kao re­ži­ser, ako iz­u­zme­mo ko­tor­sku ra­di­o­ni­cu, ili Vas ipak mo­že­mo sma­tra­ti re­ži­se­rom pred­sto­je­će pre­mi­je­re?
- „Po­zo­ri­šte o Ko­to­ru” ću pot­pi­sa­ti kao re­ži­ser i to je pod­jed­na­ko „pra­va” pred­sta­va kao i ne­ke dru­ge dram­ske pred­sta­ve, ako ne i istin­ski­ja zbog svog do­ku­men­tar­nog ka­rak­te­ra. Po­tom me oče­ku­je re­ži­ja ko­ma­da „Škr­ti ber­be­rin” Alek­san­dra Po­po­vi­ća u Pan­če­vu i „Ka­pi­ta­li­zam za dje­cu” u Kra­ljev­skom po­zo­ri­štu „Zet­ski dom” na je­sen.

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival