ŠKOLA GRADOdlukom o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu našoj organizaciji je početkom decembra 2015. odobren projekat "Škola i grad". Projekat je pripadao Kategoriji B (planovi i programi preko 15.000,00 EUR), oblast: Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

Cilj projekta ŠKOLA ♥ GRAD je povećanje znanja profesora/ca i učenika/ca u osnovnim školama Crne Gore o planiranju održivih gradova i naselja. Legalni osnov za realizaciju projekta predstavlja činjenica da u obrazovnom sistemu Crne Gore već postoji program »Obrazovanje za održivi razvoj« koji podrazumijeva osam međupredmetnih tema od kojih je jedna održivi gradovi i naselja. Iako postoji pravna osnova, nivo implementacije u crnogorskim osnovnim školama je veoma nizak te se projekat ŠKOLA ♥ GRAD bavi upravo praktičnim edukacijom nastavnika/ca i učenika na temu održivi gradovi i naselja kako bi ta međupredmenta tema zaživjela u sklopu redovnog nastavnog programa.

Direktne ciljne grupe: Nastavni kadar (150) i učenici/ce u crnogorskim osnovnim školama (2000). Indirektne ciljne grupe: Roditelji i/ili staratelji učenika/ca (3000) i građani/ke Crne Gore / šira javnost (5000). Glavne aktivnosti: radionice za nastavnike (sa pripremljenim priručnikom), trening za trenere, kreativne akcije u školama i promotivne aktivnosti projekta. Mjesto realizacije: Osnovne škole u Crnoj Gori (primorje, sjever i centralni dio).

Sredstva od projekta biće korišćena ta ko-finansiranje projekta School4City.

FaLang translation system by Faboba