civilscapeU petak, 4. oktobra/listopada 2013. godine u Tivtu će se održati prvi Balkanski forum o pejzažu. Forum se organizuje u saradnji između CIVISCAPE - Evropske mreže nevladinih organizacija i projekta „Baština-Pokretač razvoja“, koji se implementira u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska-Crna Gora.

Forum će se fokusirati na izazove u zaštiti i upravljanju pejzaža na području Balkana, imajući u vidu međunarodne i EU zakonodavne okvire; forum će takođe pružiti priliku da se sagleda na koji način su međunarodni i EU nivo povezani sa regionalnim djelovanjem vezanim za baštinu i pejzaž.

Pejzaž je naš zajednički resurs, gdje se susreću različite vrijednosti, kao što su kulturne, ekološke, estetske, socijalne i ekonomske, ali je i naša zajednička odgovornost. Evropska konvencija o predjelu je dokument koji pokazuje kako obezbijediti sadržanije životno okruženje, u kojem se upravljanje pejzažom i njegovim raznolikostima vrši na održiv način. Evropska konvencija o predjelu daje jasan demokratski aspekat. Prvo, ona naglašava društveni značaj regiona, i ističe koliko je važno da ljudi aktivno učestvuju u sagledavanju vrijednosti pejzaža i njegovom upravljanju. Demokratski aspekt je vidljiv  i u određenju predjela, gdje se on definiše kao “određena teritorija, onako kako je vidi stanovništvo, čiji je karakter rezultat akcija i interalcija prirodnih i/ili antropogenih faktora”.

Baklanski forum o pejzažu je konferencija koja ima za cilj unapređenje dijaloga između regionalnih i nacionalnih vlasti, opština, biznis sektora, nevladinih organizacija, vlasnika zemljišta i javnosti. Fokus konferencije je na međusobnom djelovanju ovih aktera. Konferencija će istaći neke nacionalne i međunarodne primjere i perspektive upravljanja pejzaža.

Pored Evropske konvencije o predjelu, na konferenciji će biti predstavljene i neke druge evropske konvencije koje su značajne za zaštitu i održivo korišćenje kulturnog pejzaža: Evropske konvencije o zaštiti arhitektonskog i arheološkog nasljeđa (konvencije iz Granade i Valete) i Okvirna konvencija Savjeta Evrope o vrijednosti kulturne baštine za društvo (Faro konvencija).

 

Osnovna svrha ovih konvencija je jačanje i promocija politika za očuvanje i unapređenje evropske baštine. Priznajući i prepoznajući da su arheološko i arhitektonsko nasljeđe, kao i cijeli kulturni pejzaž, ozbiljno ugroženi usljed različitih razloga, navedene evropske konvencije pozivaju na održivo očuvanje / korišćenje ovih dobara koja su nezamjenjiva za ljudsku istoriju. Osim toga što prepoznaju ugroženost baštine usljed različitih razloga, ove Konvencije ističu da baština može biti pokretač razvoja pojedinih regija. Baština čini osnovu na kojoj se temelji izgradnja identitet pejzaža i zbog toga joj treba posvetiti pažnju prilikom izrade planova održivog upravljanja.

Putem Faro konvencije promoviše se šire razumijevanje baštine i njenog odnosa prema društvu. U Konvenciji se ističe da “svaki pojedinac/ka ima pravo da se bavi kulturnom baštinom po vlastitom izboru, uz poštivanje prava i sloboda drugih”, i da je potrebno “uključiti sve pripadnike/ce društva u proces definisanja i upravljanja kulturnom baštinom”.

Jedan dio Balkanskog foruma o pejzažu biće fokusiran na iskustva i izazove u implemnaciji EU i međunarodnih standarda o zažtiti i upavljanju predjelom na prekograničnom području Crne Gore i Hrvatske, kao i šireg regiona.

Područja Dubrovnika i Boke Kotorske, koja su veoma slična po kvalitetu kulturne i prirodne baštine i ukupnog pejzaža, suočavaju se sa istom vrstom problema kada se radi o zaštiti i upravljanju tim vrijednim resursom. Kulturna i prirodna baština, posebno cjelokupni predio, je pod rizikom jer se neadekvatno tretira i devastira. Iako se o pojedinačnim kulturnim dobrima, objektima i urbanim cjelinama, u najvećoj mjeri veoma stručno brine (to se posebno odnosi na UNESCO-va područja Svjetske baštine – grad Dubrovnik, Kotor, Perast) problem je sa ostalim segmentima kulturne i prirodne baštine, među kojima i one koja nije zvanično zaštićena, a koja daje vrijednost ukupnom kulturnom pejzažu ovog područja. Prenamjena prostora i prekomjerna i neadekvatna gradnja prijete da razgrade ovaj autentični pejzaž, i unište njegove prirodne i stvorene vrijednosti.

Partneri projekta „Baština-Pokretač razvoja“, uključujući organizacije Expeditio iz Crne Gore i ECOVAST iz Hrvatske, koje su ujedno i članice CIVILSCAPE mreže, pokušaće da doprinesu unapređenju tretiranja pejzaža kroz primjenu novih metodologija za zaštitu i upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom.

Balkanski forum o pejzažu će se završiti obilaskom sela Gornja Lastva, koje se nalazi na području Vrmca, jednom od pilot područja projekta „Baština-Pokretač razvoja“.

Mreža CIVILSCAPE organizuje u raznim zemljama članicama Evropske unije veliki broj međunarodnih događaja/foruma na temu pejzaža koji imaju za cilj unapređenje dijaloga između civilnog društva, regionalnih i državnih vlasti. Konferencije su obično usmjerene na interakciju između različitih aktera i zainteresovanih strana, uključujući ulogu civilnog društva. Tokom seminara i ekskurzija, ove konferencije nastoje da istaknu nacionalne i međunarodne primjere i perspektive upravljanja pejzaža, a nude i mogućnosti za razmjenu iskustava i mišljenja.

Konferencija je namijenjena osobama i organizacijama koje žele da učestvuju u sveobuhvatnom dijalogu o pejzažu, uključujući nevladine organizacije, regionalne i nacionalne vlasti, posebno one koje se bave planiranjem, i druge.

Program, 4. oktobar/listopad 2013.

9:30 - 10:00

Kafa i registracija učesnika/ca

 

10:00 – 10:15

Uvod, pozdravna riječ

Predstavnici projekta „Baština-Pokretač razvoja“:
Opština Tivat i Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije

Pozdravna riječ: predstavnici mreže CIVILSCAPE

10:15 – 10:45

Evropska konvencija o predjelu

Gđa Maguelonne DEJEANT-PONS, izvršna sekretarka Evropske konvencije o predjelu, Savjet Evrope

10:45 – 11:15

Razumijevanje pejzaža. Understanding landscape. Uvid u značenje pejzaža i njegov potencijal za uključivanje građana/ki i participatornu demokratiju.

g. Dirk GOTZMAN, direktor mreže CIVILSCAPE

11:15 - 11:30

Diskusija i pauza za kafu

 

11:30 – 12:00

Faro konvencije - Okvirna konvencija Savjeta Evrope o vrijednosti kulturne baštine za društvo i Ljubljanski procesa II: Rehabilitacija našeg zajedničkog nasljeđa

Milena Filipović, projektna menadžerka, Sekretarijat Radne grupe za kulturu i društvo, Savjet za regionalnu suradnju

12:00 – 12:20

Evropska povelja o urbanizmu Evropskog savjeta prostornih planera  (ECTP) i pejzaž

g.Luc-Emile Bouche-Florin, počasni predsjednik Evropskog savjeta prostornih planera  (ECTP)

12:20 – 12:50

Diskusija i pauza za kafu

 

12:50– 13:10

Pejzaž, lokalno znanje i aktivnosti u Kataloniji

g. Pere Sala i Marti, koordinator Obzervatorija za pejzaž, Katalonija

13:10 – 14:00

Izazovi u implementaciji EU standarda u regionu Jugoistočne Evrope (prekogranično područje Dubrovnika i Boke Kotorske)

Partneri projekta „Baština-Pokretač razvoja“

14:00 – 14:30

Diskusija

 

15:00 – 17:00

Obilazak sela Gornja Lastva

 

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival