comments_imageU prilogu možete pročitati primjedbe na nacrt Nacionalnog programa razvoja kulture 2011-2016, vezano za podršku nezavisnoj kulturnoj sceni u Crnoj Gori. Primjedbe su dostavljene Ministarstvu kulture Crne Gore krajem jula 2010, potpisnice su NVO Nova iz Podgorice i Expeditio iz Kotora.

---------------
Dostavljeno: Ministarstvu kulture Crne Gore

Primjedbe na nacrt Nacionalnog programa razvoja kulture 2011-2016
tema:
Nezavisna kulturna scena u Crnoj Gori

Poštovani,

Naš prigovor na nacrt Nacionalnog programa razvoja kulture Crne Gore 2011 - 2016 tiče se tretmana nezavisne kulturne scene u Crnoj Gori. Naime, u ovom dokumentu se nezavisna kulturna scena ne prepoznaje kao relevantan i samosvojan segment kulture koji zaslužuje poseban tretman. Ako se u ovom dokumentu nezavisna kulturna scena i spominje, ona se svodi na civilni sektor; o njoj se govori ovlaš, u različitim kontekstima, bez navođenja bilo kakvih podataka (što pokazuje da ne postoji analiza) i ne navode se konkretni problemi (što takođe ukazuje da nije bilo analize). Takođe, ova scena se stavlja u negativan kontekst, to jest ona se omalovažava i sugeriše se da ona praktično i ne postoji.

Međutim, činjenica je da nezavisna kulturna scena postoji u Crmoj Gori, da ona ima svoje probleme i svoje zahtjeve u odnosu na donosioce političkih odluka u sektoru kulture. U Podgorici je 3. jula održan sastanak nezavisnih kulturnih organizacija i inicijativa u Croj Gori kome su prisustvovali neki od aktera nezavisne kulturne scene u Crnoj Gori, predstavnici Ministarstva kulture, sporta i medija, nekih javnih institucija i medija. Tom prilikom je predstavljen preliminarni rezultat istraživanja "Vaninstitucionalni akteri kulturne politike u Crnoj Gori (koje je realizovano kao partnerski projekat pod nazivom "Vaninstitucionalni akteri kulturne politike u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji" pod pokroviteljstvom Evropske kulturne fondacije).

Iako ovo istraživanje nije završeno, iznosimo nekoliko podataka koji ilustruju stanje u sektoru nezavisne kulturne scene. U periodu od 2007. do 2009 nezavisni akteri kulturne scene (obuhvaćeni istraživanjem) organizovali su 185 različitih kulturnih programa. Istraživanje je pokazalo da više od 70 odsto organizacija ima obrazovni profil članstva sa visokom stručnom spremom, čime staju u red organizacija sa najstručnijim kadrom u zemlji. U Crnoj Gori ima 118 aktivnih članova organizacija koje se bave kulturom, većina njih su angažovani kao volonteri (131), a samo je petoro stalno zaposlenih.

Takođe, na sastanku je vođena i diskusija koja je pokazala da, generalno, akteri nezavisne kulturne scene smatraju da su marginalizovani i da nemaju pomoć i podršku od strane Ministarstva kulture i javnih institucija, a tom prilikom su formulisani i zahtjevi koje bi trebalo uputiti Ministrarstvu kulture sporta i medija.

Rukovodeći se svim ovim činjenicama, predlažemo da se u Nacionalnom programu razvoja kulture nezavisna kulturna scena izdvoji i prepozna kao posebno pitanje; da se jasno artikluše njen specifičan značaj u kontekstu razvoja kulture; da se definišu problemi koji ometaju njen razvoj i da se, u vezi sa tim, postave precizniji ciljevi od onih koje se u ovom dokumentu samo uzgredno i neodređeno navode.

Takođe, predlažemo da ti ciljevi budu definisni u skladu sa sljedećim predlozima:

a) formirati komisiju na paritetnoj osnovi (od predstavnika Ministarstva kulture i predstavnika organizacija iz nezavisne kulturne scene CG) koja bi formulisala strategiju razvoja nezavisne kuturne scene u CG i odnosa Ministarstva kulture prema toj sceni;

b) sprovesti istraživanje o učešću kulturnih aktera u kulturnoj produkciji, položaju javnih i privatnih ustanova kulture, kao i nevladinog sektora i samostalnih umjetnika;

c) reorganizovati budžetske linije u sektoru kulture odvajanjem konkursa za nezavisni sektor od konkursa za pojedince i javne institucije;

d) razmotriti otvaranje posebnog konkursa za nezavisni sektor u kulturi na lokalnom nivou;

e) preispitati zakonsku regulativu u vezi sa poreskim olakšicama za djelovanje u kulturi i ulaganje u kulturu;

f) podržati sufinansiranje projekata koji apliciraju za sredstva EU fondova;

g) omogućiti prevođenje poslovnih prostora u državnom vlasništvu (za koje više od tri godine ne postoji tržišni interes) u prostore namijenjene za djelatnost nezavisnih inicijativa u kulturi (uz umanjene cijene zakupa - poput recimo onih za politicke partije);

h) obezbijediti da Javni radiodifuzni servis barem jednom mjesečno emituje emisiju o aktivnostima nezavisne kulturne scene Crne Gore;

i) uključiti projekte nezavisne scene u zvanične programe promocije CG u inostranstvu.

Molimo vas da pažljivo razmotrite uključivanje naših predloga u mjere za Nacionalni program razvoja kulture 2011-2016 i da nas informišete o vašem stavu i daljim koracima.

Potpisnice:

Expeditio Kotor

NOVA - FKC

FaLang translation system by Faboba